Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

قشنگترین انتظار

شادبودن یک سفرطولانی است ، نه یک مقصد. هیچ زمانی برای شادبودن بهتراز زمان حال نیست ، زندگی کن و ازتمام لحظاتش لذت ببر.
+  نوشته شده توسط آنديادر  یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker