Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

زمان

گذشت زمان برآنها که منتظرمی مانند بسیارکند،
برآنها که می هراسند بسیارتند،
برآنها که زانوی غم در بغل میگیرند بسیارطولانی،
و برآنها که به سرخوشی می گذرانند بسیارکوتاه است،
اما برآنها که عشق می ورزند ....................
زمان را آغاز و پایانی نیست!
++++++++++++++++++++++++++++++++++

نورچشمم ، قشنگم ، عسلم  امیدفرداهای مامان و بابا ،  آندیا ی دلبرم با اومدنت شیرینی زندگی را برما صدچندان کردی و معنای عشق را در اعماق وجود ما کاشتی. هر خنده تو نوید فردایی روشن وامیدی لایتناهی است تا بدانیم هرگز نباید شادیهای کوچک را به امید  خوشبختی بزرگ از دست داد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+  نوشته شده توسط آنديادر  دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker