Lilypie - Personal pictureLilypie Fourth Birthday tickers

سه قدم اول!

دختر طناز ما بالاخره اولین قدمهای مستقلش رو بسوی زندگی برداشت... آندیا این اواخر علاقه شدیدی به راه رفتن پیدا کرده و خیلی دوست داره دستش رو بگیریم و با هم راه بریم . بعضی وقتها دستش رو می گیره به میز و صندلی و چند دور می چرخه ، امروز صبح قبل از اینکه از خانه بیایم بیرون داشت طبق معمول صدای تلویزیون رو زیاد می کرد ، من هم دستهام رو باز کردم و گفتم بیا بغل مامی بریم دده . عسل خانوم هم که دید لباس بیرون پوشیدم ، فهمید موضوع جدیه اول یک دستش رو آزاد کرد و یک قدم برداشت بعد هم دو تا قدم ریز و تند دیگه به سمت من برداشت و خودش رو انداخت بغلم. این تجربه اول ، چنان حس قشنگی داشت که من رو یاد اولین لحظه تولدش انداخت انگار آندیام یکبار دیگه ازم کنده میشه که استقلال پیدا کنه ... مثل پرنده کوچولویی که بخواد برای اولین بار پر زدن یاد بگیره چشمهایش برق می زد و قلبش تند میزد... کاش این لحظه های شیرین تمومی نداشتن ، کاش زندگی فقط پر از لحظه های اینچنینی بود ، کاش می شد نغمه های دل انگیز زندگی رو هزاران بار گوش کرد و نغمه های حزن انگیزش رو دیلیت کرد...


Cool Slideshows
+  نوشته شده توسط آنديادر  دوشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٦    -  نظرات شما ()
DaisypathNext Anniversary Ticker